Uslovi korišćenja

Na osnovu statuta kompanije Fast mobility doo, direktor Kompanije, dana 01.02.2018 donosi sledeće izmene Uslova o najmu vozila od 01.11.2011 godine;
Uslove o najmu vozila Fast mobility
Vozila mogu iznajmiti pravna i fizička lica, sa kojima Fast mobility doo zaključuje ugovor o najmu vozila koji ispunjavaju osnovne uslove upotrebe iznajmljenog vozila.
1.Osnovni starosni uslovi korisnika vozila
1.1 Minimum 21 do 70 godina starosti
1.2 Minimum 2 godine posedovanja vozačke dozvole
2. Objašnjenje nekih termina
2.1 Vozilo – Sva motorna vozila u vlasništvu Fast mobility doo koja se iznajmljuju klijentu.
2.2 Fast mobility – Ugovorna strana vlasnik vozila koja se iznajmljuju klijentu.
2.3 Klijent – Ugovorna strana koja iznajmljuje vozilo od Fast mobility.
2.4 Ugovor o najmu – Dokument o najmu vozila potpisan od strane klijenta i Fast mobility
2.5 Period korišćenja vozila – vreme koje počinje sa datumom prikazanim na Ugovoru o najamu i završava sa datumom kojim se vozilo vraća Fast mobility
2.6 Naknada za najam – Svi troškovi klijenta u periodu najma
2.7 Dodatne naknade – Svi naknadno napravljeni troškovi, što uključuje dodatnu opremu na zahtev klijenta i troškove za učinjene prekršaje i štete u saobraćaju ili kod drugih privatnih i državnih subjekata
3. Uslovi najma
3.1 Minimalna dužina najma koja se tarifira 1 dan, odn. sa prvim započetim satom do 24 sata
3.2 Vreme preuzimanja i vraćanja vozila moraju biti u skladu sa Ugovorom o najmu. Toleriše se 3 sata zakašnjenja kod vraćanja vozila. Po isteku tolerisanog vremena, automatski se zaračunava nov 1 dan, odn. novih 24 sata.
3.3 Ograničenje u kilometraži ne postoji
3.4 Vozila se daju u najam sa punim rezervoarom, čista spolja i iznutra, a klijenti vraćaju vozilo sa punim rezervoarom, čista spolja i iznutra.
3.5 Fast mobility rent se obavezuje da će klijentu predavati uvek ispravno vozilo.
3.6 Fast mobility se obavezuje da će u slučaju otkaza vozila u najmu, klijentu obezbediti zamensko vozilo u najkraćem roku.
3.7 Nije predviđeno korišćenje vozila u inostranstvu, bez posebnog odobrenja Fast mobility.
3.8 Klijent obavezuje da će vozilo vrati u roku naznačenom na Ugovoru o najmu ili ranije, na izričit zahtev Fast mobility;
3.9 Klijent se obavezuje da će za produženje ugovorenog roka traži saglasnost Fast mobility minimum 48 sati ranije;
3.10 Klijent se obavezuje da će, ako se za vreme najma pokvari brojač kilometara, odmah obustavi vožnju i o kvaru najbržim putem obavesti Fast mobility;
3.11 Klijent se obavezuje da će vozilo za vreme korišćenja uredno održavati i čuvati;
3.12 Klijent se obavezuje da neće vozilo koristi:
a) pod uticajem alkohola ili droga,
b) u protiv zakonite svrhe (npr. krivično delo, carinski ili devizni prekršaj i sl),
c) za obuku vozača,
d) za prevoz putnika i robe uz nadoknadu,
e) da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene težine,
f) za prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih dela,
g) za učestvovanje u motosportskim priredbama,
3.13 Klijent se obavezuje da će vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga neće iznajmiti ili posuditi trećem licu;
3.14 Klijent se obavezuje da će vozilom upravljati lice koje je ovlastio uz saglasnost Fast mobility, a koje je kao takvo upisano na Ugovoru u rubrici “Drugi vozač”. Svi uslovi predvidjeni za klijenta u pogledu starosti i perioda važenja vozačke dozvole primenjuju se i na ovo lice;
3.15 Klijent se obavezuje da, bez saglasnosti Fast mobility, neće vršiti nikakvu zamenu delova, sklopova ili uredjaja;
4. Plaćanje i depozit
4.1 Najam vozila plaća klijent pri preuzimanju vozila, gotovinom, karticama ili na račun kompanije Fast mobility,
4.2 Depozit se uzima uvek i isključivo rezervacijom sredstava po kreditnoj kartici, sa ograničenim periodom trajanja
4.3 Za naknadno prispele troškove koje je klijent učinio, Fast mobility će ta potraživanja naplatiti sa rezervisanih sredstava. Klijent će o tome biti obavešten na dostupne kontakt podatke.
4.4 Ukoliko klijent ima zamerke na vozilo ili uslugu Fast mobility, to mora pisanim putem predati predstavniku Fast mobility ili e-poštom. Sve reklamacije ne odlažu plaćanje naknade za najam
4.5 Tarife su izražene bruto u evrima koji se u momentu fakturisanja obračunava po prodajnom kursu poslovne banke Fast mobility, ili dinarima
4.6 Dostava vozila se ne naplaćuje za pozicije lokacija kompanije, a za ostala mesta u Beogradu i na teritoriji R. Srbije dostava i preuzimanje se naplaćuje po tarifi Fast mobility
4.7 Dodatna oprema koja nisu standard za obaveznu opremu u vozilu se dodatno naplaćuju u skladu sa Tarifama Fast mobility
5. Preuzimanje i vraćanje vozila
5.1 Vozilo se može preuzeti na parkingu Fast mobility ili na zahtev klijenta, što se dodatno naplaćuje u skladu sa Tarifama Fast mobility
5.2 Vozilo se vraća na parking Fast mobility ili na zahtev klijenta, što se dodatno naplaćuje u skladu sa Tarifama Fast mobility
5.3 Kada se vozilo predaje / vraća, stanje vozila će konstatovati klijent i službenik Fast mobility zajedno.
6. Gorivo i ostali troškovi
6.1 Klijent dobija vozilo sa punim rezervoarom goriva. Troškove goriva klijent sam snosi. Količina vraćenog goriva se proverava na najbližoj (do 10km) otvorenoj benziskoj pumpi sa klijentom ili bez njega, u roku od max 2 sata od preuzimanja. Ukoliko je iznos dopune rezervoara veći od 5 evra utrošeno gorivo se naplaćuje prema zvaničnim cenama goriva na pumpama sa dodatim PDVom + 10 evra za dodatno svraćanje na benzinsku pumpu.
6.2 Sve ostale troškove na putu, klijent plaća sam, npr. putarine, kazne za prekršaje, gorivo, ukoliko na putu potroši tečnost za stakla i sl.
7. Osiguranje vozila
Sva vozila Fast mobility su osigurana po polisama:
7.1 CDW (Collition Damage Waiver) Kasko osiguranje
7.2 TP (Theft Protection) Osiguranje je od krađe sa učešćem u šteti
7.3 TPD (Third Party Damage) Osiguranje od štete načinjene trećem licu
7.1.1 CDW osiguranje NE POKRIVA štete do iznosa rezervisanog depozita po kreditnoj kartici, štete nastale u unutrašnjosti vozila,oštećenje guma i točkova,oštećenje donjeg trapa, slomljen i/ili izgubljen ključ,štete nastale tankanjem pogrešne vrste goriva i štete nastale svesno ili nepažnjom klijenta. Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu po vraćanju vozila ili od rezervisanih sredstava na kreditnoj kartici klijenta. Svaku promenu stanja vozila tj.sva nova oštećenja će biti upisana u obrazac VCF (zapisnik o stanju vozila) i potpisana obostrano.
7.2.1 TP osiguranje NE POKRIVA štete ukoliko je vozilo ukradeno, a tom prilikom klijent ne vrati ključ i saobraćajnu dozvolu korišćenog vozila. Klijent preuzima potpunu odgovornost za nadoknadu vrednosti vozila.
7.3.1 TPD osiguranje NE POKRIVA štete trećim licima nastale ukoliko je utvrđeno da je klijent upotrebljavao vozilo pod dejstvom alkohola ili drugi opijata, ukoliko je prošao na crveno svetlo semafora. Klijent na sebe preuzima potpunu odgovornost nadoknade štete nastale trećem licu. Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu u momentu kada se vozilo vrati.
7.4 Ostalo
7.4.1. Klijent oslobađa Fast mobility svake odgovornosti za krađu,oštećenje i gubitak imovine koju prevozi u vozilu u vreme trajanja najma vozila i po vraćanju vozila iz najma.
7.4.2. POLICIJSKI ZAPISNIK JE OBAVEZAN ZA SVE VRSTE OSIGURANJA!
Bez policijskog zapisnika,pun iznos štete i/ili krađe biće naplaćen od klijenta,bez obzira na vrstu osiguranja. Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr.vozilo je oštećeno na parkingu od strane NN osobe.)
8. Postupci u slučaju nesreće, štete i krađe vozila
Klijent je obavezan da postupi na sledeći način:
8.1 ODMAH da obavesti policiju i Fast mobility o događaju i da postupi po njihovim instrukcijama
8.2 da zapiše podatke o drugim učesnicima u nesreći
8.3 da ispuni Međunarodni izveštaj o nesreći/šteti
8.4 Da napiše kratku izjavu u kojoj će opisati uzroke i okolnosti u kojima se desila nesreća/šteta
Ostale odredbe
Vozilo se ne sme koristiti za šlepanje drugih vozila ,za sportska takmičenja, u protivzakonite svrhe (npr. izvršenje krivicnog dela, carinskih prekršaja i dr.), pretovarati, odnosno ako se u njemu nalazi više putnika nego što je dozvoljeno tehničkom dokumentacijom za taj tip vozila, kao i za prevoz životinja (osim manjih kućnih ljubimaca), lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa neprijatnim mirisom i materijala koji svojim oblikom mogu na bilo koji način oštetiti unutrašnjost vozila. Zabranjeno je da se vozilom upravlja po uticajem alkohola, lekova i droga.
U ovim slučajevima, ni jedno osiguranje NIJE VAŽEĆE, te svu materijalnu i pravnu štetu snosi klijent.
Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati u podzakup i na korišćenje neovlašćenim licima, tj.licima koja nisu upisana u Ugovor korisnika. U ovim slučajevima,osiguranje NE VAŽI, te svu materijalnu i pravnu štetu snosi klijent.
Odgovornost
Međusobna prava i obaveze Fast mobility kao Najmodavca i Najmoprimca-korisnika su precizno regulisana u krovnom ugovoru o korišćenju vozila Fast mobility.
Fast mobility zadržava pravo izmene cena i uslova o čemu će predhodno obavestiti klijenta