Uslovi korišćenja

Na osnovu statuta kompanije Fast mobility doo, direktor Kompanije, dana 01.10.2019 godine, donosi sledeće izmene Uslova o najmu vozila od 01.11.2011 godine;

Društvo Fast Mobility posluje sa sledećim podacima:

Adresa: ul. Gospodar Jovanova 9,

Grad: Beograd,

Šifra delatnosti 7711 – Iznajmljivanje lakih vozila i lizing,

Mat.br. 20787716,

PIB 107362654,

web adresa www.fastmobility.rs,

e-adresa info@fastmobility.rs,

Kontakt tel. +381113114977

Uslovi o najmu vozila Fast mobility

Vozila mogu iznajmiti pravna i fizička lica, sa kojima Fast Mobility doo zaključuje ugovor o najmu vozila koji ispunjavaju osnovne uslove upotrebe iznajmljenog vozila.

1.Osnovni starosni uslovi korisnika vozila

1.1         Minimum 21 do 75 godina starosti

1.2         Minimum 2 godine posedovanja vozačke dozvole

2. Objašnjenje nekih termina

2.1         Vozilo – Sva motorna vozila u vlasništvu Fast mobility koja se iznajmljuju klijentu.

2.2         Fast mobility – Ugovorna strana vlasnik vozila koja se iznajmljuju klijentu.

2.3         Klijent – Ugovorna strana koja iznajmljuje vozilo od Fast mobility.

2.4         Ugovor o najmu – Dokument o najmu vozila potpisan od strane klijenta i Fast mobility

2.5         Period korišćenja vozila –  vreme koje počinje sa datumom  prikazanim na Ugovoru o najmu i završava sa datumom kada se vozilo vraća Fast mobility

2.6         Naknada za najam – Svi troškovi klijenta u periodu najma

2.7         Dodatne naknade – Svi naknadno napravljeni troškovi, što uključuje dodatnu opremu I ostalo na zahtev klijenta i troškove za učinjene prekršaje i štete u saobraćaju ili kod drugih privatnih i državnih subjekata

3. Uslovi najma

3.1         Minimalna dužina najma koja se tarifira je 1 dan, odn. sa prvim započetim satom do 24 sata

3.2         Vreme preuzimanja i vraćanja vozila mora biti u skladu sa Ugovorom o najmu. Toleriše se do 3 sata  zakašnjenja kod vraćanja vozila. Po isteku tolerisanog vremena, automatski se zaračunava novi dan, odn. novih 24 sata.

3.3         Ograničenje u kilometraži ne postoji

3.4         Vozila se daju u najam sa punim  rezervoarom, čista spolja i iznutra, a klijenti  vraćaju vozilo  sa punim  rezervoarom, čista spolja  i  iznutra

3.5         Fast mobility se obavezuje da će klijentu predavati uvek tehnički ispravno vozilo

3.6         Fast mobility se obavezuje da će u slučaju otkaza vozila u najmu, klijentu obezbediti zamensko vozilo u najkraćem roku

3.7         Nije dozvoljeno korišćenje vozila u inostranstvu, bez posebnog odobrenja Fast mobility

3.8         Klijent se obavezuje  da će vozilo vratiti u roku naznačenom na Ugovoru o najmu ili ranije, na izričit zahtev Fast mobility;

3.9         Klijent se obavezuje  da će za produženje ugovorenog roka tražiti saglasnost Fast mobility minimum 48 sati ranije;

3.10       Klijent se obavezuje  da će, ako se za vreme najma pokvari brojač kilometara, odmah obustaviti vožnju i o kvaru najbržim putem obavestiti Fast mobility;

3.11       Klijent se obavezuje  da će vozilo za vreme korišćenja uredno održavati i čuvati;

3.12       Klijent se obavezuje  da neće vozilo koristiti:

  1. pod uticajem alkohola ili droga,
  2. u protiv zakonite svrhe (npr. krivično delo, carinski ili devizni prekršaj i sl),
  3. za obuku vozača,
  4. za prevoz putnika i robe uz nadoknadu,
  5. da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene težine,
  6. za prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih dela,
  7. za učestvovanje u motosportskim priredbama,

3.13       Klijent se obavezuje  da će vozilo koristiti samo za vlastite potrebe i da ga neće iznajmiti ili posuditi trećem licu;

3.14       Klijent se obavezuje  da će vozilom upravljati lice koje je ovlastio uz saglasnost Fast mobility, a koje je kao takvo upisano na Ugovoru u rubrici “Drugi vozač”. Svi uslovi predvidjeni za klijenta u pogledu starosti i perioda važenja vozačke dozvole primenjuju se i na ovo lice;

3.15       Klijent se obavezuje  da, bez saglasnosti Fast mobility , neće vršiti nikakvu zamenu delova, sklopova ili uredjaja;

4. Plaćanje i depozit

4.1         Najam vozila plaća klijent pri preuzimanju vozila, gotovinom, karticama ili na račun kompanije Fast mobility doo Beograd ili putem online placanja na sajtu kompanije Fast Mobility,

4.2         Depozit se uzima uvek i isključivo rezervacijom sredstava po kreditnoj kartici, sa ograničenim periodom  trajanja

4.3         Za naknadno prispele troškove klijenta, Fast mobility će ta potraživanja naplatiti sa rezervisanih sredstava depozita. Klijent će o tome biti obavešten putem dostupnog kontakta.

4.4         Ukoliko klijent ima zamerke na vozilo ili uslugu Fast mobility, isto predaje u pisanoj formi predstavniku Fast mobility ili e-poštom. Sve reklamacije ne odlažu plaćanje naknade za najam

4.5         Tarife su izražene bruto u evrima koji se u momentu fakturisanja obračunava po prodajnom kursu poslovne banke Fast mobility, ili dinarima. U slučaju online plaćanja sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u EUR koristi se kurs devizne poslovne banke kompanije Fast Mobility. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

4.6         Dostava vozila se ne naplaćuje za pozicije lokacija kompanije, a za ostala mesta u Beogradu i na teritoriji R. Srbije dostava i preuzimanje se naplaćuje po tarifi Fast mobility.

4.7         Dodatna oprema koja nije standard za obaveznu opremu u vozilu se dodatno naplaćuje u skladu sa Tarifama Fast mobility.

4.8         U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Fast Mobility d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.”

5. Preuzimanje i vraćanje vozila

5.1         Vozilo se može preuzeti sa lokacija Fast mobility ili na zahtev klijenta na željenoj lokaciji, što se dodatno naplaćuje u skladu sa Tarifama Fast mobility

5.2         Vozilo se vraća na parking Fast mobility ili na zahtev klijenta, što se dodatno naplaćuje u skladu sa Tarifama Fast mobility

5.3         Kada se vozilo predaje / vraća, stanje vozila će konstatovati klijent  i službenik Fast mobility zajedno.

6. Gorivo i ostali troškovi

6.1         Korisnik dobija vozilo sa punim rezervoarom goriva. Klijent  troškove goriva sam snosi. Količina vraćenog goriva se proverava na najbližoj (do 10km) otvorenoj benziskoj pumpi sa klijentom ili bez njega, u roku od max 2 sata od preuzimanja. Ukoliko je iznos dopune rezervoara veći od 5 evra utrošeno gorivo se naplaćuje prema zvaničnim cenama goriva na pumpama sa dodatim PDV-om + 10 evra za dodatno svraćanje na benzinsku pumpu

6.2         Sve ostale troškove na putu, klijent plaća sam, npr. putarine , kazne za prekršaje, gorivo, ukoliko na putu potroši tečnost za stakla i sl.

7. Osiguranje vozila

Sva vozila Fast mobility su osigurana po polisama:

7.1         CDW (Collition Damage Waiver) Kasko osiguranje

7.1.1  CDW osiguranje  NE POKRIVA  štete do iznosa rezervisanog depozita po kreditnoj kartici, štete nastale u unutrašnjosti vozila,oštećenje guma i točkova,oštećenje donjeg trapa, slomljen i/ili izgubljen ključ,štete nastale tankanjem pogrešne vrste goriva i štete nastale svesno ili nepažnjom klijenta. Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu  po vraćanju vozila ili od rezervisanih sredstava na kreditnoj kartici klijenta. Svaku promenu stanja vozila tj.sva nova oštećenja će biti upisana u obrazac VCF (zapisnik o stanju vozila) i potpisana obostrano.

7.2         TP (Theft Protection) Osiguranje je od krađe sa učešćem u šteti

7.2.1  TP osiguranje NE POKRIVA  štete ukoliko je vozilo ukradeno, a tom  prilikom  ne vrati ključ  i saobraćajnu dozvolu korišćenog vozila. Klijent preuzima potpunu odgovornost za nadoknadu vrednosti vozila.

7.3         TPD (Third Party Damage) Osiguranje od štete načinjene trećem  licu

7.3.1  TPD osiguranje  NE POKRIVA štete trećim licima nastale ukoliko je utvrđeno da je klijent upotrebljavao vozilo pod dejstvom alkohola ili drugi opijata, ukoliko je prošao na crveno svetlo semafora. Klijent na sebe preuzima potpunu odgovornost nadoknade štete nastale trećem  licu. Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena po povratku vozila a nakon izvršene procene štete.

7.4         CDW+ (Collition Damage Waiver Plus) Kasko osiguranje bez učešća

7.4.1  Klijent može dobrovoljno doplatiti otkup svog učešća u štetama; CDW+ pokriva sva oštećenja bez učešća klijenta u šteti, osim štete učinjene u enterijeru vozila od strane vozača ili njegovih putnika.

7.5          WUG (Wheels, Undercover, Glass) Osiguranje od šteta nastalih na točkovima (gumama), donjem postroju i staklima na vozilu

7.5.1  Klijent može dobrovoljno doplatiti pokriće u štetama nastalim na točkovima (gumama), donjem postroju i staklima na vozilu. Ova vrsta osiguranje nije pokrivena u ostalim vrstama nabrojanih osiguranja

7.6          Učešće u štetama

7.6.1  U cenu najma vozila uključena su osiguranja CDW, TP i TPD koja prevazilaze depozit blokiran klijentu pri preuzimanju vozila. Sve štete nastale do iznosa blokiranog depozita, koji je određen po klasi vozila i u skladu sa Tabelom osiguranja, snosi klijent. Sve štete preko blokiranog depozita, preuzima osiguravajuće društvo Fast Mobility.

7.6.2   Klijent uvek može dobrovoljno doplatiti otkup, ili samo CDW+, ili samo WUG, ili obe vrste pokrića, koje je određeno po klasi vozila i u skladu sa Tabelom osiguranja

7.7          Ostale odredbe osiguranja

7.7.1.  Klijent oslobađa Fast mobility svake odgovornosti za krađu,oštećenje i gubitak imovine koju prevozi u vozilu u vreme trajanja najma vozila  i po vraćanju vozila iz najma.

7.7.2.  POLICIJSKI ZAPISNIK JE OBAVEZAN ZA SVE VRSTE OSIGURANJA!

Bez policijskog zapisnika, pun iznos štete i/ili krađe biće naplaćen od klijenta,bez obzira na vrstu osiguranja. Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr.vozilo je oštećeno na parkingu od strane NN osobe.)

8. Postupci u slučaju nesreće, štete i krađe vozila

Klijent je obavezan da postupi na sledeći način :

8.1         ODMAH da obavesti policiju i Fast mobility o događaju i da postupi po njihovim instrukcijama

8.2         da zapiše podatke o drugim učesnicima u nesreći

8.3         da ispuni Međunarodni izveštaj o nesreći/šteti

8.4         Da napiše kratku izjavu u kojoj će opisati uzroke i okolnosti u kojima se desila nesreća/šteta

9. Uslovi plaćanja najma, dostava vozila (usluge) i rezervacije depozita

9.1        Ugovorenu cenu najma vozila, klijent može platiti na dva načina; gotovinom ili ličnom kreditnim i ostalim platnim karticama, pre preuzimanja vozila (usluge) i ostalih dodatnih usluga, koja su u vezi sa najmom vozila

9.1.1     Plaćanje gotovinom se vrši u nacionalnoj valuti RSD

9.1.2     Plaćanje ličnom kreditnom i ostalim platnim karticama se vrši u nacionalnoj valuti RSD, putem online plaćanja ili direktno kod predstavnika Fast Mobility na POS terminalu

9.2 Preuzimanje (dostava) usluge najma vozila

9.2.1     Vozilo (uslugu) preuzima klijent lično na naznačenim mestima koja su ponuđena od strane Fast Mobility, sa spiska lokacija ili na sajtu www.fastmobility.rs

9.2.2     Vozilo (uslugu) klijent može lično preuzeti i na nenaznačenim lokacijama, po sopstvenom izboru, uz dodatnu naknadu iz tarifa dodatnih usluga

9.3        Depozit se isključivo rezerviše po ličnoj kreditnoj kartici klijenta, unosom pin koda pri autorizaciji rezervacije depozita. Unosom pin koda, klijent je saglasan sa uslovima raspolaganja Fast Mobility blokiranim depozitom klijenta:

– kada je konstatovana nova šteta spolja ili unutar vozila, prilikom vraćanja vozila od strane klijenta nakon okončanja najma (usluge), sa depozita klijenta Fast Mobility može naplatiti štetu do visine vrednosti računa servisa za popravku, a maksimalno do visine blokiranog depozita,

– kada Fast Mobility primi obaveštenje i rešenje da je klijent izvršio saobraćajni prekršaj ili prekršaj zbog nepropisnog parkiranja, po depozitu Fast Mobility može naplatiti propisane kazne nadležnih institucija, i to maksimalno do visine blokiranog depozita,

9.3.1     Depozit se oslobađa sistemski od strane banke izdavaoca klijentove Kartice u roku od 30 dana, bez uticaja Fast Mobility.

9.3.2    Ukoliko kljentu nakon 30 dana od datuma rezervacije depozita sredstva nisu oslobođena, klijent se treba obratiti svojoj banci izdavaocu kartice, sa zahtevom za oslobađanje depozita, na koje Fast Mobility nema uticaj.

9.3.3    Ukoliko najam vozila (usluga) traje duže od 30 dana, Fast Mobility može zahtevati od klijenta novu rezervaciju sredstava depozita. Ukoliko klijent odbije novu rezervaciju sredstava depozita Fast Mobility ima pravo da traži vraćanje vozila, bez povraćaja naknade do isteka perioda najma.

10. Politika privatnosti i reklamacija

10.1       Izjava o zaštiti o prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju:

  • U ime kompanije Fast Mobility doo, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših klijenata. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/klijentima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje klijenata u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge najma vozila. Dajemo klijentima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške potrebe kampanje. Svi podaci o o kupcima/klijentima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Fast Mobility doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

10.2.     Izjava zaštite poverljivih podataka o finansijskim transakcijama:

  • Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu i van njega.

10.3       Reklamacije

10.3.1    Sve reklamacije na uslugu klijent može dostaviti Fast Mobility isključivo u pisanoj formi na e-adresu customerservice@fastmobility.rs ili hitne reklamacije o neispravnosti vozila na 24/7 dežurni telefon +381605460000

10.3.2   Fast Mobility će reklamacije rešavati u najkraćem mogućem roku, u skladu sa mogućnošću prikupljanja dokumenata i dokaza drugih uključenih službi ili kompanija. Fast Mobility mora poslati klijentu odgovor na reklamaciju u roku ne dužem od 30 dana.

10.3.3  Povraćaj novca po reklamaciji se isključivo vrši na isti način, kako je klijentu naplaćeno. Ukoliko je usluga naplaćena u gotovini, vraća se u gotovini; Ukoliko je usluga naplaćena online, preko bankarskog računa ili POS terminalom, sredstva se vraćaju direktno na račun klijenta. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava klijentu, koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Fast Mobility je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. Eventualna razlika u transakciji može nastati samo pri međubankarskim konverzijama, te postoji mogućnost neznatne razlike od originalno naplaćene vrednosti.

11. Uslovi otkaza plaćene usluge

11.1 Svaki klijent može otkazati unapred naručenu i plaćenu uslugu najma vozila po sledećim uslovima Fast Mobility:

– Otkaz u roku preko 30 dana od datuma preuzimanja vozila (usluge) – Povraćaj sredstava u celosti

– Otkaz u roku od 30 do 15 dana od datuma preuzimanja vozila (usluge) – Povraćaj sredstava umanjen je 10% od vrednosti naplaćene usluge

– Otkaz u roku od 15 dana do 24 sata od datuma preuzimanja vozila (usluge) –Povraćaj sredstava umanjen je 20% od vrednosti naplaćene usluge

– Otkaz u roku od 24 sata i do datuma i vremena preuzimanja vozila (usluge) –Povraćaj sredstava umanjen je 50% od vrednosti naplaćene usluge

– Otkaz nenajavljen do momenta preuzimanja vozila (usluge) – Fast Mobility zadržava celokupan iznos naplaćene usluge

12. Nedostupnost vozila (usluge najma) – OVERBOOKING

12.1 Ukoliko rezervisano vozilo nije dostupno prilikom prijave klijenta planiranog datuma, Fast Mobility mora da obezbedi Klijentu bez naknade (besplatno) sledeće:

– Povraćaj naplaćenih sredstava u visini celokupnog iznosa transakcije

– Slično vozilo kako je naznačeno u ponudi, iste ili više klase, u trajanju broja dana naznačenog u rezervaciji

Ostale odredbe

Vozilo se ne sme koristiti za šlepanje drugih vozila ,za sportska takmičenja,  u protivzakonite svrhe ( npr. izvršenje krivicnog dela, carinskih prekršaja i dr.),  pretovarati, odnosno ako se u njemu nalazi više putnika nego što je dozvoljeno tehničkom dokumentacijom za taj tip vozila, kao i za prevoz  životina (osim manjih kućnih ljubimaca), lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa neprijatnim mirisom i materijala koji svojim oblikom mogu na bilo koji način oštetiti unutrašnjost vozila. Zabranjeno je da se vozilom upravlja po uticajem alkohola, lekova i droga.

U ovim slučajevima, ni jedno osiguranje NIJE VAŽEĆE, te svu materijalnu i pravnu štetu snosi klijent.

Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati u podzakup i na korišćenje neovlašćenim licima, tj.licima koja nisu upisana u Ugovor korisnika. U ovim slučajevima,osiguranje NE VAŽI , te svu materijalnu i pravnu štetu snosi klijent.

Odgovornost

Međusobna prava i obaveze Fast mobility doo  kao Najmodavca i Najmoprimca-korisnika su precizno regulisana u krovnom ugovoru o korišćenju FM vozila.

Fast mobility zadržava pravo izmene cena i uslova o čemu će prethodno obavestiti klijenta.

Ovi Opšti uslovi su deo oficijalnog sajta www.fastmobility.rs , te klijent na stranici https://www.fastmobility.rs/uslovi-koriscenja/ mora da se upozna sa ovim uslovima. Klikom na posebno označenom mestu pri rezervaciji, potvrđuje da je upoznat sa ovim Opštim uslovima i prihvata ih u celosti. Opšte uslove klijent prihvata, svojim potpisom na ugovoru o najmu vozila, koji se sačinjava svaki put pri preuzimanju vozila (usluge).

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu datumom donošenja od strane direktora kompanije Fast Mobility.